ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากยินดีต้อนรับ
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว