วิสัยทัศน์ 
 “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 
 มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ ให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 คนพิการได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน โดยความร่วมมือของชุมชน ภาคีเครือข่าย”