ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
203 หมู่7 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
Tel: 055-512824 , 055-512747,Fax:055-512824
Email: tak.sp.net@gmail.com