กลุ่มบริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไปในด้านการจัดสภาพแวดล้อม การอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริมต่อผู้รับบริการ นักเรียนและบุคลากร

งานที่เกี่ยวข้อง

	1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
	2.งานอาคารสถานที่ 
	3.งานรักษาความปลอดภัย
	4.งานยานพาหนะ
	5.งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย และวิเทศสัมพันธ์
	6.งานอนามัยและโภชนาการ
	7.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
	8.งานโสตทัศนูปกรณ์
	9.งานกิจกรรมนักเรียน
	10.งานระดมทุนและทรัพยากร
	11.งานธุรการและสารบรรณ
	12.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
	13.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย