กลุ่มบริหารวิชาการ

    1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
   	2.งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม
   	3.งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
   	4.งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนร่วม การจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน
   	5.งานส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
   	6.งานทะเบียนนักเรียน
   	7.งานวัดผลและประเมินผล
   	8.งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
   	9.งานประกันคุณภาพการศึกษา
   	10.งานบริการสิ่งอำนวย ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา)
   	11.งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
   	12.งานให้คำปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ
   	13.งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
   	14.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

10.งานบริการสิ่งอำนวย ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา)