งานที่เกี่ยวข้อง

	1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
	2.งานอาคารสถานที่ 
	3.งานรักษาความปลอดภัย
	4.งานยานพาหนะ
	5.งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย และวิเทศสัมพันธ์
	6.งานอนามัยและโภชนาการ
	7.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
	8.งานโสตทัศนูปกรณ์
	9.งานกิจกรรมนักเรียน
	10.งานระดมทุนและทรัพยากร
	11.งานธุรการและสารบรรณ
	12.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
	13.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานโสตทัศนูปกรณ์

สถานะการใช้ห้องประชุม

ตรวจสอบการขอใช้ห้องประชุมดอกเสี้ยวและห้องประชุมเวียงปิง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 

วัน/เดือน/ปี เรื่องการประชุม ผู้ขอใช้ ห้องประชุม
23/07/64
ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (09.00-12.00น.)
นายมนตรี พรมอ้าย
ห้องประชุมดอกเสี้ยว
15/07/64
ประชุมออนไลน์ให้กับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรียนรวม
นางพัชรินทร์ พารุนับ
ห้องประชุมเวียงปิง
สังกัด สพป.ตาก เขต1 (08.30-12.00น.)
14/07/64
ประชุมการดำเนินงานทุนการศึกษามูลนิธีคุณพุ่ม (10.00-12.00น.)
นางสาวราตรี เขียวสีทอง
ห้องประชุมดอกเสี้ยว
13/07/64
ประชุมงานการดำเนินงานพื่นที่อำเภอเมือง เพื่อการพัฒนาเด็กพิการ (13.00-16.00น.)
นางสาวราตรี เขียวสีทอง
ห้องประชุมเวียงปิง
13/07/64
ประฃุมชี้แจงการดำเนินงาน EI , สื่อฯ
นางกัญมาศ นิลเต่า
ห้องประชุมเวียงปิง
8/07/64
เพื่อใช้ในการจำทำสื่อการเรียนการสอน Taiking Biik (10.00-16.30น.)
นางสาวสุกัญญา หอมสุด
ห้องประชุมเวียงปิง