กลุ่มบริหารบุคคล

    	1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
	2.งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
	3.งานทะเบียนประวัติบุคลากร
	4.งานพัฒนาครูและบุคลากร
	5.งานสวัสดิการครูและบุคลากร
	6.งานวินัยและรักษาวินัย
	7.งานพิจารณาความดี ความชอบ
	8.งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
	9.งานมาตรฐานวิชาชีพและ วิทยฐานะ
	10.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
	11.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Select Item

เลือกรายการที่ต้องการงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูลการลา,งานพัฒนาครูและบุคลากร,เอกสารงานPLC)