บันทึกวีดีโอการประชุม อบรมและกิจกรรม

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารวิชาการ

บันทึกการประชุมการวัดและประเมินผล โดย ดร.สุรางค์ 24.05.64(ภาคเช้า)

ประชุมงาน EI,สื่อ ฝ่ายวิชาการ 13.07.2564

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารทั่วไป

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่5/2564

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงบประมาณ