ห้องเรียนสื่อออนไลน์

EP. 1 การเล่านิทานประกอบบทบาทสมมุติ
EP. 2 การนับจำนวน 1-5
EP. 3 การใช้ภาษามือเพื่อบอกชื่อสิ่งต่าง ๆรอบตัว
EP. 4 เรื่องการชันเข่า และลุกขึ้นยืน