ระบบเข้า-ออกงาน ระหว่างวันที่ 19 - 30 เมษายน 2564

ให้บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้ลงเวลาการทำงาน Work from home
ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้าน ตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2564 โดยลงชื่อดังนี้
1. login ลงชื่อเข้าทำงาน : ให้ลงเวลาทำงานตามปกติ คือ 07.00 – 08.00 น.
2. logout ลงชื่อออกทำงาน : ให้ลงชื่ออกทำงาน ก่อน 18.00 น. ของทุกวัน (ระบุการทำงานมาอย่างละเอียด)