การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อส่งเสริมกำลังกล้ามเนื้อมือ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา