โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

โครงสร้างการบริหารงาน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

   	1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
   	2.งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม
   	3.งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
   	4.งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนร่วม การจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน
   	5.งานส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
   	6.งานทะเบียนนักเรียน
   	7.งานวัดผลและประเมินผล
   	8.งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
   	9.งานประกันคุณภาพการศึกษา
   	10.งานบริการสิ่งอำนวย ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา)
   	11.งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
   	12.งานให้คำปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ
   	13.งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
   	14.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
   

กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

  	1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
	2.งานแผนงาน และจัดตั้งงบประมาณ 
	3.งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
	4.งานการเงิน
	5.งานบัญชี
	6.งานพัสดุและสินทรัพย์
	7.งานควบคุมภายใน
	8.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
	9.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
	

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

	1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
	2.งานอาคารสถานที่ 
	3.งานรักษาความปลอดภัย
	4.งานยานพาหนะ
	5.งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย และวิเทศสัมพันธ์
	6.งานอนามัยและโภชนาการ
	7.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
	8.งานโสตทัศนูปกรณ์
	9.งานกิจกรรมนักเรียน
	10.งานระดมทุนและทรัพยากร
	11.งานธุรการและสารบรรณ
	12.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
	13.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

	

กลุ่มบริหารบุคคล

  	1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
	2.งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
	3.งานทะเบียนประวัติบุคลากร
	4.งานพัฒนาครูและบุคลากร
	5.งานสวัสดิการครูและบุคลากร
	6.งานวินัยและรักษาวินัย
	7.งานพิจารณาความดี ความชอบ
	8.งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
	9.งานมาตรฐานวิชาชีพและ วิทยฐานะ
	10.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
	11.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

	

กลุ่มบริหารงานศูนย์ฯสาขา

	1.งานวิชาการ
	2.งานอาคารสถานที่
	3.งานการเงิน
	4.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
  	5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย