ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม

Scan QR Code

Click!  join meeting

วาระการประชุม

รายงานการประชุม

เปลี่ยนพื้นหลังในการร่วมประชุม

บันทึกการประชุม (สามารถรับชมย้อนหลังได้)

  • ข้อตกลงการประชุม

    การประชุมเรียงเนื้อหาตามวาระการประชุม l หากมีข้อเสนอให้เปิดไมค์ตอบหลังจบหัวข้อนั้นๆ l ลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนการประชุม 15 นาที

  • ข้อควรระวัง

    ปิดไมค์ทุกครั้งเมื่อมีการประชุม ยกเว้นต้องการชี้แจง หรือมีข้อเสนอแนะ

  • อื่นๆเพิ่มเติม

    ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถโหลดพื้นหลัง template .jpg เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Google Meet ได้ในทุกการประชุม